Styret

Styret i Myrkdalen Fjellandsby Hytteeigarlag 2019/2020

  • Styreformann : Stein Ove Halhjem
  • Nestleder : Vidar Solheim
  • Styremedlem: Ragnar Nesdal
  • Styremedlem: Gro Boge
  • Styremedlem: Nora Stegane

 

  • Varamedlem: Fred Solberg
  • Varamedlem: Hans Parnefalt
  • Varamedlem: Grethe Dale