Siste Nytt

ÅRSMØTE 2018

Det blir årsmøte i Myrkdalen Hytteeigarlag 28. mars 2018. kl. 19.00 i Myrkalen Hotell.

Send oss gjerne saker som du vil vi skal ta opp.

E-post: post@mfhl.no innen 28.02.18

Endelig agenda vil bli lagt ut på vår hjemmeside: www.mfhl.no

Vi gleder oss til vi sees på årsmøtet den 28.03.18 kl. 1900!

Vennlig hilsen

Styret i Myrkdalen Hytteeigarlag

Status planfri kryssing over RV13 Åmotslia

Styret har fått følgende oppdatering fra utbygger:

  • Arbeidet med grunnavtale har tatt lang tid, me har forhandla sidan før sommarferienog «siste» avtaleforslag vart sendt til grunneigar førre veke og dei skulle ha styremøtei helga, og me ventar på svar. Me går ut frå at dette går i orden. Dette gjeld areal bådeovanfor og nedanfor RV13
  • Prosjekteringsarbeidet er ferdig.
  • Alle planar er sendt inn til Vegdirektoratet for godkjenning.
  • Planane vert kontrollert av ekstern konsulent som er engasjert av Vegdirektoretet.

Me vonar på snarleg positivt svar.

  • Tilbodsdokument er no under produksjon. Me har hatt tilbodskonkurranse på sjølve bruaplata, og avventar bestilling til brua er godkjend.
  • Arbeid med søknad om byggeløyve ligg klart og nabovarsel vart sendt ut tidleg i oktober med frist 23.10og grunneigar (Helgatun) har bede om forlenga frist til grunnavtalen er på plass.
  • Det er framleis mogeleg med oppstart før nyttår og ferdig skibru i løpet av vinteren, men me klarar ikkje ferdigstilling til 31.12.17.

 

Velkommen til årsmøte

Dato:     Onsdag 12. april
Sted:     Myrkdalen hotell
Tid:        kl. 19

Saksliste:

1.  Valg av møteleder og referent
2.  Styrets årsberetning
3.  Regnskap 2016
4.  Budsjett 2017
5.  Valg av revisor og fastsettelse av honorar
6.  Fastsettelse av honorar til styret
7.  Oppfølgingssaker; vassverk, kloakk, planfri kryssing, løypelag,
vedlikehold og eierskap vei, veibom – NB! sistnevnte sak blir en
avstemmingssak
8.  Innkomne saker
9.  Valg;
Valg av medlemmer til styre og valgkomite

Minner om at eventuelle andre saker må meldes til styret senest 3 uker før
dvs  onsdag 22. mars, sendes til post@mfhl.no
Referat fra årsmøte vil bi lagt ut på hjemmesiden.

Referat årsmøte

Referat fra årsmøte er nå klart. Sak om modell for betaling av kostnader til vann og kloakk var en av hovedsakene som ble diskutert.

Lovverket har to mulige modeller for betaling av kostnader til vann og kloakk:1. Alle kostnadene fordeles på alle som til enhver tid deltar i ordningen 2. Hver ny «medlem» betaler tilknytningsavgift

I Myrkdalen er modell 1 brukt, og i en fase med sterk utbygging innebærer dette at de som var tidlig etablert  har bidratt med  mye utbyggingskostnader, i fht de som kommer sist inn i ordningen.  Hytteeierne betaler store deler av kostnadene uten at de ble involvert ved endring av avtale mellom MV og utbyggerne i 2009.  Hytteeierlaget ønsker en vurdering av dette, samt mulighet for endringer.

Lenke til PDF-fil referat årsmøte

 

Dugnad – avlyst

Den planlagte dugnaden lørdag 12.09 er avlyst, på grunn av for få påmeldte. Det legges opp til dugnad senere en dag i høstferien. Ny informasjon vil bli sendt ut. 
Hei kjære hytteeier,
Vi innkaller herved til dugnad i Myrkdalen lørdag den 12.09.15 kl. 12-15.
Oppmøte ved hovedinngangen til Myrkdalen Hotel.
Arbeidsoppgaver for dagen er:
 
1. Beising av bossbuer
2. Kosting i bossbuer.
3. Bossplukking.
4. Steinlegging av stien til Vetlebotn.
 
Påmelding til Tone Ravnanger, tone.ravnanger@emvest.no
 
VIKTIG:
Vedlagt følger ordensregler for Myrkdalen Hytteeigarlag.
Vi gjør spesielt oppmerksom på punkt. 3 – hvor mange har en stor jobb å gjøre.
Vi minner om spennende aktivitet: Myrkleik, samme helg, for mere informasjon se vedlegg.
Vi gleder oss til å se mange av dere den 12.09.15 J
Med vennlig hilsen
Styret i Myrkdalen Hytteeigarlag

Årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015

Årsmøte i 2015 blir satt til 1. april. kl. 19.00. på Myrkdalen hotell.

Saksliste
1. Styrets årsberetning
2. Regnskap 2014 – Budsjett 2015
3. Valg av medlemmer til styre
4. Fastsettelse av honorar til styre
5. Valg av revisor og fastsettelse av hans honorar
6. Behandle innkomne forslag.
Forslag som ønskes behandlet, må sendes styret senest
11.Mars 2015. Saker kan sendes inn som svar på denne e-post.

Oppdatert agenda og årsmøtepapirer vil bli sent ut i forkant av
møte.

Har du lyst å gjøre en jobb i MFHL ved å delta i styrearbeidet eller
kjenner du noen som ønsker det, så ta direkte kontakt med
valgkomiteens formann, Hans Parnefalt,
hans.parnefalt@gmail.com

Etter at årsmøte er avsluttet vil vi ha et medlemsmøte hvor vi vil få
en statusraport fra Nils Akselberg I Myrkdalen Fjellandsby.

Er det spesielle saker du ønsker at medlemsmøte skal diskutere er
det ønskelig at styret blir informert innen 11. mars slik at vi har
mulighet til å gjøre eventuelle forberedelser.

Mvh,
Styret MFHL

 

Lenke til PDF-fil: 2014 Regnskap og revisjonsberetning