Minimiljøstasjon i Myrkdalen

NB! Minimiljøstasjon i Myrkdalen 

laurdag 24. februar kl. 10 – kl. 15

 Vi tek imot

Farleg avfall

Måling, lim, lakk, olje, sprayboksar o.l.

Kasserte elektriske og elektroniske produkt

Kvitevarer, tv, radio, mobil, småelektrisk, batteri o.l.

Skrapmetall

Syklar, barnevognar, gjerde, badekar, grillar o.l.

Vi deler ut behaldarar og papirposar til sortering av matavfall.

Nytt høvet til å slå av ein prat om avfall og miljø! Vi er der for deg!

Du finn oss i Bygardslii ved 2. bosbu frå krysset

Status planfri kryssing over RV13 Åmotslia

Styret har fått følgende oppdatering fra utbygger:

  • Arbeidet med grunnavtale har tatt lang tid, me har forhandla sidan før sommarferienog «siste» avtaleforslag vart sendt til grunneigar førre veke og dei skulle ha styremøtei helga, og me ventar på svar. Me går ut frå at dette går i orden. Dette gjeld areal bådeovanfor og nedanfor RV13
  • Prosjekteringsarbeidet er ferdig.
  • Alle planar er sendt inn til Vegdirektoratet for godkjenning.
  • Planane vert kontrollert av ekstern konsulent som er engasjert av Vegdirektoretet.

Me vonar på snarleg positivt svar.

  • Tilbodsdokument er no under produksjon. Me har hatt tilbodskonkurranse på sjølve bruaplata, og avventar bestilling til brua er godkjend.
  • Arbeid med søknad om byggeløyve ligg klart og nabovarsel vart sendt ut tidleg i oktober med frist 23.10og grunneigar (Helgatun) har bede om forlenga frist til grunnavtalen er på plass.
  • Det er framleis mogeleg med oppstart før nyttår og ferdig skibru i løpet av vinteren, men me klarar ikkje ferdigstilling til 31.12.17.

 

Velkommen til årsmøte

Dato:     Onsdag 12. april
Sted:     Myrkdalen hotell
Tid:        kl. 19

Saksliste:

1.  Valg av møteleder og referent
2.  Styrets årsberetning
3.  Regnskap 2016
4.  Budsjett 2017
5.  Valg av revisor og fastsettelse av honorar
6.  Fastsettelse av honorar til styret
7.  Oppfølgingssaker; vassverk, kloakk, planfri kryssing, løypelag,
vedlikehold og eierskap vei, veibom – NB! sistnevnte sak blir en
avstemmingssak
8.  Innkomne saker
9.  Valg;
Valg av medlemmer til styre og valgkomite

Minner om at eventuelle andre saker må meldes til styret senest 3 uker før
dvs  onsdag 22. mars, sendes til post@mfhl.no
Referat fra årsmøte vil bi lagt ut på hjemmesiden.

Referat årsmøte

Referat fra årsmøte er nå klart. Sak om modell for betaling av kostnader til vann og kloakk var en av hovedsakene som ble diskutert.

Lovverket har to mulige modeller for betaling av kostnader til vann og kloakk:1. Alle kostnadene fordeles på alle som til enhver tid deltar i ordningen 2. Hver ny «medlem» betaler tilknytningsavgift

I Myrkdalen er modell 1 brukt, og i en fase med sterk utbygging innebærer dette at de som var tidlig etablert  har bidratt med  mye utbyggingskostnader, i fht de som kommer sist inn i ordningen.  Hytteeierne betaler store deler av kostnadene uten at de ble involvert ved endring av avtale mellom MV og utbyggerne i 2009.  Hytteeierlaget ønsker en vurdering av dette, samt mulighet for endringer.

Lenke til PDF-fil referat årsmøte

 

Nye domene

Myrkdalen Fjellandsby Hytteeigarlag har fått nye domener, mfhl.no og myrkdalenfjellandsbyhytteeigarlag.no. Nettsiden drives med mfhl.no, mens myrkdalenfjellandsbyhytteeigarlag.no og det gamle vfhl.no lenkes opp mot nettsiden.

 

Fjellband 2014-03

Teltech er nå i gang igjen etter juleferien. De aller fleste har nå fått installert fiber og Teltech går løs på de resterende med et tempo på ca. 3-4 installasjoner pr. dag. Det er i hovedsak i B7-feltet arbeidet nå pågår.
Dessverre er det som tidligere noen som må vente til våren til det igjen er mulig å grave, disse skal alle ha fått beskjed.

Stor anleggsaktivitet

Det er stor anleggsaktivitet i området Vetlebotn-Storhaugen-Overland/Hirth i forbindelse  med bygging av ny stolheis. Man bør helst unngå å besøke området, og dersom noen gjør det, må man være svært forsiktig. Det pågår sprengingsarbeid, transport og maskinarbeid osv.