Medlemsmeldte saker til årsmøtet 2019

Sak 11 Innkomne saker

På vegne av medlemmer meldes følgende innkomne saker som vil behandles og avstemmes over under årsmøtets sak 11

1 – Fordeling av kostnader til drift og vedlikehold av vei

Jeg ber styret behandle spørsmålet om vi skal fastholde lik fordeling av kostnadene til drift og vedlikehold av veien eller om vi skal over til en annen fordeling  av kostnadene;

Vegloven § 54: «Når privat veg blir brukt som sams tilkomst for fleire eigedomar, pliktar kvar eigar, brukar eller den som har bruksrett, kvar etter same høvetal som gjeld for den bruk han gjer av vegen å halde vegen forsvarlig og brukande stand»  Regelen fastslår en «leddvis» kostnadsfordeling. I praksis tar man gjerne utgangspunkt i prinsippet om leddvis vedlikeholdplikt.

1.     Dette kan skje ved en matematisk fordeling basert på antall meter vei.
2.    Alternativt kan veien deles i tre strekninger, f.eks. med 20% av kostnadene, 30% og 50 % av
kostnadene.

Mitt  formål med dette forslaget er å få til en løsning på vedlikeholdplikten som er mer i samsvar med den vegloven gir anvisning på; en fordeling som fremstår som mer rettferdig i forhold til bruken av veien.

Tillater meg å ta opp spørsmålet igjen.  Vedtekter kan endres med 2/3 flertall.

2 – Utmelding av Myrkdalen hytteigerlag for Myrkdalsstovo.

Forslag til vedtak.

Myrkdalsstovo melder seg ut av Myrkdalen hytteiegerlag.

Bakgrunn

Myrkdalsstovo med sin beliggenhet ved bunnen Myrkdalsexpressen har andre ønsker og behov enn de fleste andre medlemmene i Myrkdalen hytteiegerlag.

Myrkdalsstovo har innkjøring ved bauten eller lengre nede og er derfor ikke en del av veiløsningen til Myrkdalen hytteigerlag, som er en av hovedpostene i budsjettet. 

Myrkdalsstovo hører naturlig til et «sentrumshyttelag» og ønsker en godkjenning for utmelding, under forutsetting at vi melder oss inn der når det blir etablert. 

Årsmøte 2019

Det blir årsmøte på Myrkdalen Hotell, 17. april kl. 16.30

Saksliste årsmøte 2019

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Styrets årsberetning
 3. Regnskap 2018
 4. Budsjett 2019
 5. Valg av revisor og fastsettelse av honorar
 6. Fastsettelse av honorar til styret
 7. Oppfølgingssaker
  1. Planfri kryssing
  2. Løypelag
 8. Hovedplanarbeidet for vann og avløp
 9. Overtagelse av vei
 10. Asfaltering av vei
 11. Innkomne saker
 12. Valg av medlemmer til styre og valgkomite

Etter at årsmøte er avsluttet vil vi ha et medlemsmøte hvor vi vil få en statusrapport fra Nils Akselberg i Myrkdalen Fjellandsby.

Vi minner om at for saker som ønskes behandlet må saksgrunnlag være styret i hende innen 03. april.

Sakslisten inneholder flere store og viktige saker, og som vil kunne ha økonomiske konsekvenser for medlemmene, som hovedplanarbeid for vann og avløp og asfaltering av vei. Se vedleggene for mer informasjon.

Styret er opptatt av at det i saker som vil ha økonomisk konsekvens er størst mulig oppslutning i medlemsmassen. Vi henstiller derfor til alle om å enten delta selv eller gi skriftlig fullmakt til å bli representert til andre

Hilsen styret i Myrkdalen Fjellandsby Hytteeigarlag