Årsmøte 2019

Det blir årsmøte på Myrkdalen Hotell, 17. april kl. 16.30

Saksliste årsmøte 2019

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Styrets årsberetning
 3. Regnskap 2018
 4. Budsjett 2019
 5. Valg av revisor og fastsettelse av honorar
 6. Fastsettelse av honorar til styret
 7. Oppfølgingssaker
  1. Planfri kryssing
  2. Løypelag
 8. Hovedplanarbeidet for vann og avløp
 9. Overtagelse av vei
 10. Asfaltering av vei
 11. Innkomne saker
 12. Valg av medlemmer til styre og valgkomite

Etter at årsmøte er avsluttet vil vi ha et medlemsmøte hvor vi vil få en statusrapport fra Nils Akselberg i Myrkdalen Fjellandsby.

Vi minner om at for saker som ønskes behandlet må saksgrunnlag være styret i hende innen 03. april.

Sakslisten inneholder flere store og viktige saker, og som vil kunne ha økonomiske konsekvenser for medlemmene, som hovedplanarbeid for vann og avløp og asfaltering av vei. Se vedleggene for mer informasjon.

Styret er opptatt av at det i saker som vil ha økonomisk konsekvens er størst mulig oppslutning i medlemsmassen. Vi henstiller derfor til alle om å enten delta selv eller gi skriftlig fullmakt til å bli representert til andre

Hilsen styret i Myrkdalen Fjellandsby Hytteeigarlag

Brannstasjonen på Voss kommer til Myrkdalen

Lørdag 22. september fra kl 11-14 «flytter» brannstasjonen til Myrkdalen. Det vil satt opp stand ved Myrkdalen hotell.

Dette er i fremste rekke barnas dag, der det vil være mulig å se på brannbil og div. utstyr, delta i rebusløype, prøve brannslokking m.v. Men selvsagt også brannforebyggende informasjon til de voksne!! If ,som medarrangør, vil også delta med en representant.

Se link for mer informasjon.

http://www.brannvernuka.no/index.asp

Saksliste årsmøte 2018

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Styrets årsberetning
 3. Regnskap 2017
 4. Budsjett 2018
 5. Valg av revisor og fastsettelse av honorar
 6. Fastsettelse av honorar til styret
 7. Oppfølgingssaker; vassverk, kloakk, planfri kryssing, løypelag, vedlikehold og eierskap vei
 8. Innkomne saker
 9. Valg; Valg av medlemmer til styre og valgkomite

Minimiljøstasjon i Myrkdalen

NB! Minimiljøstasjon i Myrkdalen 

laurdag 24. februar kl. 10 – kl. 15

 Vi tek imot

Farleg avfall

Måling, lim, lakk, olje, sprayboksar o.l.

Kasserte elektriske og elektroniske produkt

Kvitevarer, tv, radio, mobil, småelektrisk, batteri o.l.

Skrapmetall

Syklar, barnevognar, gjerde, badekar, grillar o.l.

Vi deler ut behaldarar og papirposar til sortering av matavfall.

Nytt høvet til å slå av ein prat om avfall og miljø! Vi er der for deg!

Du finn oss i Bygardslii ved 2. bosbu frå krysset

Anita Nordeides hytteprosjekt

Hei hyttefolk!

Prosjektet: «Materialisering av slektskap: Norske hytter i eit livssyklusperspektiv» er no på jakt etter hytteeigarar i Myrkdalen.

Eg, Anita Nordeide, som er stipendiat på hytteprosjektet, ynskjer å besøke folk på hyttene og leilighetene sine. Nokre berre eingong, medan andre fleire gongar.

Meir informasjon om prosjektet er her:

http://www.sv.uio.no/sai/forskning/prosjekter/matkin/om-prosjektet/

Dersom det er nokon som er interessert, så ta kontakt med meg: anita.nordeide@sai.uio.no / 90 82 55 64

ÅRSMØTE 2018

Det blir årsmøte i Myrkdalen Hytteeigarlag 28. mars 2018. kl. 19.00 i Myrkalen Hotell.

Send oss gjerne saker som du vil vi skal ta opp.

E-post: post@mfhl.no innen 28.02.18

Endelig agenda vil bli lagt ut på vår hjemmeside: www.mfhl.no

Vi gleder oss til vi sees på årsmøtet den 28.03.18 kl. 1900!

Vennlig hilsen

Styret i Myrkdalen Hytteeigarlag

Status planfri kryssing over RV13 Åmotslia

Styret har fått følgende oppdatering fra utbygger:

 • Arbeidet med grunnavtale har tatt lang tid, me har forhandla sidan før sommarferienog «siste» avtaleforslag vart sendt til grunneigar førre veke og dei skulle ha styremøtei helga, og me ventar på svar. Me går ut frå at dette går i orden. Dette gjeld areal bådeovanfor og nedanfor RV13
 • Prosjekteringsarbeidet er ferdig.
 • Alle planar er sendt inn til Vegdirektoratet for godkjenning.
 • Planane vert kontrollert av ekstern konsulent som er engasjert av Vegdirektoretet.

Me vonar på snarleg positivt svar.

 • Tilbodsdokument er no under produksjon. Me har hatt tilbodskonkurranse på sjølve bruaplata, og avventar bestilling til brua er godkjend.
 • Arbeid med søknad om byggeløyve ligg klart og nabovarsel vart sendt ut tidleg i oktober med frist 23.10og grunneigar (Helgatun) har bede om forlenga frist til grunnavtalen er på plass.
 • Det er framleis mogeleg med oppstart før nyttår og ferdig skibru i løpet av vinteren, men me klarar ikkje ferdigstilling til 31.12.17.